strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Forma organizacyjno - prawna

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy funkcjonują w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Bydgoszcz od 2 lutego 1998r. Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta jest jedynym wspólnikiem Spółki i obejmuje 100% udziałów. Spółka posiada osobowość prawną i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000111252. Spółka otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON statystyczny numer identyfikacyjny: 091605784 oraz numer identyfikacji podatkowej: 554-031-40-41. Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 11.

Spółka swoją działalność prowadzi na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych,
  2. ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej,
  3. aktu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 19.12.1997r. w Bydgoszczy Repertorium A Nr 9861/1997 z późniejszymi zmianami.

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to transport pasażerski miejski świadczony komunikacją autobusową i tramwajową. Ponadto Spółka oferuje: najem środków transportu, usługi związane z badaniem technicznym pojazdów w ramach działającej w Spółce Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, udostępnianie zewnętrznych powierzchni taboru i obiektów należących do Spółki w celach reklamowych.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)