strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2017

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.01.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 2. Obwodowy Urząd Miar w Bydgoszczy w dniu 31.01.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  1. Przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;

  2. Sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

  3. Sprawdzania posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;

  4. Przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 31.01.2017r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji Nr NHP.2921.2016 znak NHP.513.1.176.2016 z dnia 16.11.2016”.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.03.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 24.03.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.05.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 7. Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 24.05.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Realizacji wnioskw pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016r.;

  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o ktrych mowa w Ustawie Prawo o ruchu drogowym;

  • Prawidłowości wykonanych badań technicznych pojazdw i prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 8. Wydział Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 25.05.2017r. przeprowadził przegląd ustaleń i realizacji pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14.04.2009r. na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni obejmującej teren zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy.

 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 20.07.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego Bydgoskiego Tramwaju Wodnego SŁONECZNIK I i II.

 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 22.08.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie stanu sanitarnego.

 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 13.09.2017r. przeprowadził postępowanie w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej.

 12. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 29.09, 02.10, 05.10, 11.10, 12.10, 16.10, 20.10 i 24.10.2017r. przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny przestrzegania przepisów o zawieraniu umów terminowych, umów cywilnoprawnych, wypłacie minimalnego wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy zlecenia, przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniu.

 13. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w dniu 16.10.2017r. przeprowadziło kontrolę w zakresie sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.11.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 22.12.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu, tj. Zajezdni Autobusowej przy ul. Inowrocławskiej oraz Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej i Bora Komorowskiego.

 16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy w dniach: 11-13, 22 i 28.12.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

  2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;

  3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

  4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.”.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (30.08.2023)
zmieniono: zamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8