strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Majątek Spółki

Bilans - aktywa
AktywaStan na 31.12.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa trwałe (A)89.582.034,1290.089.336,82
Wartości niematerialne i prawne (A.I)970.580,001.028.520,84
Rzeczowe aktywa stałe (A.II)85.438.091,8385.776.154,53
Należności długoterminowe (A.III)2.728,492.113,49
Inwestycje długoterminowe (A.IV)0,000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (A.V)3.170.633,803.282.547,96
Aktywa obrotowe (B)23.970.720,1036.204.744,45
Zapasy (B.I)3.547.898,313.177.556,25
Należności krótkoterminowe (B.II)2.884.180,273.136.847,52
Inwestycje krótkoterminowe (B.III)17.343.289,4629.670.095,86
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (B.IV)195.352,06220.244,82
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (C)--
Udziały (akcje) własne (D)--
Aktywa razem (suma poz. A, B, C i D)113.552.754,22126.294.081,27
Bilans - pasywa
PasywaStan na 31.12.2019Stan na 31.12.2018
Kapitał własny (A)74.260.956,8385.272.625,69
Kapitał podstawowy (A.I)52.957.100,0052.957.100,00
Kapitał zapasowy (A.II)22.811.354,1629.411.357,07
Kapitał z aktualizacji wyceny (A.III)9.504.171,539.532.365,93
Pozostałe kapitały rezerwowe (A.IV)0,000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych (A.V)0,000,00
Zysk (strata) netto (A.VI)-11.011.668,86-6.628.197,31
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość) (A.VII)0,000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (B)39.291.797,3941.021.455,58
Rezerwy na zobowiązania (B.I)14.601.078,0014.134.086,03
Zobowiązania długoterminowe (B.II)5.192.818,987.801.828,94
Zobowiązania krótkoterminowe (B.III)17.395.674,7016.913.853,43
Rozliczenia międzyokresowe (B.IV)2.102.225,712.171.687,18
Pasywa razem (suma poz. A i B)113.552.754,22126.294.081,27
Rachunek Zysków i Strat
WyszczególnienieDane za rok 2019Dane za rok 2018
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: (A)131.533.518,33125.483.361,39
Koszty działalności operacyjnej (B)141.689.037,63132.159.527,60
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (C)-10.155.519,30-6.676.166,21
Pozostałe przychody operacyjne (D)1.986.812,621.414.537,82
Pozostałe koszty operacyjne (E)2.890.533,241.771.875,48
Zysk (strata) z działaności operacyjnej (C+D+E) (F)-11.059.239,92-7.033.503,87
Przychody finansowe (G)182.953,06322.016,39
Koszty finansowe (H)572,008.876,83
Zysk (strata) brutto (F+G+H) (I)-10.876.858,86-6.720.364,31
Podatek dochodowy (J)134.810,00-92.167,00
Zysk (strata) netto (I-J) (L)-11.011.668,86-6.628.197,31

Strata netto za rok obrotowy 2019 w kwocie: 11 011 668,86 zł (słownie: jedenaście milionów jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 86/100) została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Marta Ziąber (24.05.2010)
wprowadził: Tomasz Durałek (24.05.2010)
ostatnia zmiana: Jolanta Kończak (02.11.2020)
zmieniono: Dodano informację na temat pokrycia straty netto.