strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Majątek Spółki

Bilans - aktywa
AktywaStan na 31.12.2021Stan na 31.12.2020
Aktywa trwałe (A)72 528 266,0784 513 356,19
Wartości niematerialne i prawne (A.I)753 704,37851 900,00
Rzeczowe aktywa stałe (A.II)68 698 271,6280 173 268,62
Należności długoterminowe (A.III)200,70815,70
Inwestycje długoterminowe (A.IV)0,000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (A.V)3 076 089,383 487 371,87
Aktywa obrotowe (B)33 753 779,5827 661 935,98
Zapasy (B.I)4 244 978,503 866 476,21
Należności krótkoterminowe (B.II)3 643 391,711 556 362,46
Inwestycje krótkoterminowe (B.III)25 679 028,0822 074 553,98
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (B.IV)186 381,29164 543,33
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (C)--
Udziały (akcje) własne (D)--
Aktywa razem (suma poz. A, B, C i D)106 282 045,65112 175 292,17
Bilans - pasywa
PasywaStan na 31.12.2021Stan na 31.12.2020
Kapitał własny (A)65 025 334,7766 103 320,07
Kapitał podstawowy (A.I)52 957 100,0052 957 100,00
Kapitał zapasowy (A.II)12 133 952,3311 920 362,85
Kapitał z aktualizacji wyceny (A.III)9 169 904,509 383 493,98
Pozostałe kapitały rezerwowe (A.IV)0,000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych (A.V)-6 758 194,790,00
Zysk (strata) netto (A.VI)-2 477 427,27-8 157 636,76
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość) (A.VII)0,000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (B)41 256 710,8846 071 972,10
Rezerwy na zobowiązania (B.I)14 361 281,8516 514 066,33
Zobowiązania długoterminowe (B.II)6 381 165,0110 167 905,52
Zobowiązania krótkoterminowe (B.III)18 628 159,5717 411 200,32
Rozliczenia międzyokresowe (B.IV)1 886 104,451 978 799,93
Pasywa razem (suma poz. A i B)106 282 045,65112 175 292,17
Rachunek Zysków i Strat
WyszczególnienieDane za rok 2021Dane za rok 2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: (A)137 047 519,02129 126 570,24
Koszty działalności operacyjnej (B)139 032 671,28138 338 595,63
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (C)-1 985 152,26-9 212 025,39
Pozostałe przychody operacyjne (D)2 245 641,5833 694 307,15
Pozostałe koszty operacyjne (E)2 315 074,5333 052 231,92
Zysk (strata) z działaności operacyjnej (C+D+E) (F)-2 054 585,21-8 569 950,16
Przychody finansowe (G)26 303,5737 365,33
Koszty finansowe (H)31 388,63287,93
Zysk (strata) brutto (F+G+H) (I)-2 059 670,27-8 532 872,76
Podatek dochodowy (J)417 757,00-375 236,00
Zysk (strata) netto (I-J) (L)-2 477 427,27-8 157 636,76

Zodnie z Uchwałą Zgromadzenia Współników, strata netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 2 477 427,27 zł (słownie dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 27/100) ma zostać pokryta z kapitału zapasowego Spółki.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Marta Ziąber (24.05.2010)
wprowadził: Tomasz Durałek (24.05.2010)
ostatnia zmiana: Jolanta Hetzig (01.07.2022)
zmieniono: Wprowadzono aktualny bilans oraz rachunek zysków i strat.