strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Organy Spółki, ich zakres kompetencji i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników, które odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółki

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. podział zysku albo pokrycie strat,
 3. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 5. wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i przystąpienie do Spółki innych Wspólników,
 6. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z nich,
 7. uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 8. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów Spółki i ich korekty,
 9. tworzenie funduszy Spółki,
 10. ustalanie zasad kształtowania wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki,
 11. zaciąganie średnio i długoterminowych kredytów, zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,
 12. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 13. dokonywanie zmian w umowie Spółki,
 14. rozwiązywanie, likwidacja Spółki lub tworzenie nowej spółki prawa handlowego,
 15. udzielanie dopłat i ich zwrot,
 16. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników,
 17. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 18. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa prawa rzeczowego,
 19. wybór pełnomocnika do reprezentowania interesów Spółki w umowach lub sporach między Spółką a członkami organów Spółki,
 20. udzielanie Zezwoleń członkom Zarządu do zajmowania się konkurencyjnymi interesami,
 21. zatwierdzanie wyboru audytora.

Rada Nadzorcza sprawuje kolegialnie stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, do kompetencji której należy:

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań przekładanych przez Zarząd,
 5. zatwierdzanie Regulaminów organizacyjnego i Zarządu na wniosek Zarządu Spółki,
 6. powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,
 7. dokonywanie wyboru audytora zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
 8. reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a Członkami Zarządu,
 9. opiniowanie wniosków kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
 10. udzielanie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie lub zbywanie nieruchomości o wartości nie przekraczającej 10% wartości kapitału zakładowego,
 11. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów Spółki i ich korekty.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków. Członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję trwającą 3 lata. Skład Osobowy Rady Nadzorczej jest następujący:

 1. Koczwara Marek
 2. Mikołajski Konrad
 3. Nadarzewski Jerzy
 4. Michał Dymek

Zarząd Spółki jest organem, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki powołany na wspólną kadencję trwającą 5 lat składa się z 1 do 5 członków, którego skład osobowy jest następujący:

 1. Piotr Bojar - Prezes Zarządu

ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Tomasz Durałek (01.01.2023)
zmieniono: Usunięto nazwisko Członka Zarządu