Forma organizacyjno – prawna

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy funkcjonują w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Bydgoszcz od 2 lutego 1998 r.

Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta jest jedynym wspólnikiem Spółki i obejmuje 100% udziałów.

Spółka posiada osobowość prawną i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000111252.

Spółka otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej:

  1. numer identyfikacyjny REGON: 091605784;
  2. numer identyfikacji podatkowej: 554-031-40-41.

Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 11

Spółka swoją działalność prowadzi na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych,
  2. ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej,
  3. aktu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 19.12.1997 r. w Bydgoszczy Repertorium A Nr 9861/1997 z zmianami.

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to transport pasażerski miejski świadczony komunikacją autobusową i tramwajową.

Ponadto Spółka oferuje:

  1. najem środków transportu;
  2. usługi związane z badaniem technicznym pojazdów w ramach działającej w Spółce Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów;
  3. udostępnianie zewnętrznych powierzchni taboru i obiektów należących do Spółki w celach reklamowych.

Wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
Wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)