Majątek Spółki

Bilans – aktywa

AktywaStan na 31.12.2022Stan na 31.12.2021
Aktywa trwałe (A)76 078 361,1672 528 266,07
Wartości niematerialne i prawne (A.I)624 336,87753 704,37
Rzeczowe aktywa stałe (A.II)72 297 000,3368 698 271,62
Należności długoterminowe (A.III)200,70200,70
Inwestycje długoterminowe (A.IV)0,000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (A.V)3 156 823,263 076 089,38
Aktywa obrotowe (B)35 323 183,5133 753 779,58
Zapasy (B.I)5 384 174,194 244 978,50
Należności krótkoterminowe (B.II)4 201 175,803 643 391,71
Inwestycje krótkoterminowe (B.III)25 540 094,1225 679 028,08
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (B.IV)197 739,40186 381,29
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (C)
Udziały (akcje) własne (D)
Aktywa razem (suma poz. A, B, C i D)111 401 544,67106 282 045,65

Bilans – pasywa

PasywaStan na 31.12.2022Stan na 31.12.2021
Kapitał własny (A)56 808 034,1865 025 334,77
Kapitał podstawowy (A.I)52 957 100,0052 957 100,00
Kapitał zapasowy (A.II)9 787 678,5212 133 952,33
Kapitał z aktualizacji wyceny (A.III)9 038 751,049 169 904,50
Pozostałe kapitały rezerwowe (A.IV)0,000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych (A.V)-6 758 194,79-6 758 194,79
Zysk (strata) netto (A.VI)-8 217 300,59-2 477 427,27
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość) (A.VII)0,000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (B)54 593 510,4941 256 710,88
Rezerwy na zobowiązania (B.I)13 417 861,8914 361 281,85
Zobowiązania długoterminowe (B.II)18 622 235,386 381 165,01
Zobowiązania krótkoterminowe (B.III)20 784 750,4718 628 159,57
Rozliczenia międzyokresowe (B.IV)1 768 662,751 886 104,45
Pasywa razem (suma poz. A i B)111 401 544,67106 282 045,65

Rachunek Zysków i Strat

WyszczególnienieDane za rok 2022Dane za rok 2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: (A)147 657 198,31137 047 519,02
Koszty działalności operacyjnej (B)153 697 352,71139 032 671,28
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (C)-6 040 154,40-1 985 152,26
Pozostałe przychody operacyjne (D)2 414 957,702 245 641,58
Pozostałe koszty operacyjne (E)4 904 186,822 315 074,53
Zysk (strata) z działaności operacyjnej (C+D+E) (F)-8 529 383,52-2 054 585,21
Przychody finansowe (G)523 241,6026 303,57
Koszty finansowe (H)4 401,6731 388,63
Zysk (strata) brutto (F+G+H) (I)-8 010 543,59-2 059 670,27
Podatek dochodowy (J)206 757,00417 757,00
Zysk (strata) netto (I-J) (L)-8 217 300,59-2 477 427,27

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, strata netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8.217.300,59 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy trzysta złotych 59/100) ma zostać pokryta z kapitału zapasowego Spółki.


Wytworzyła: Marta Ziąber (24.05.2010)
Wprowadził: Tomasz Durałek (24.05.2010)
Ostatnia zmiana: Jolanta Hetzig (01.07.2022)
Zmieniono: Wprowadzono aktualny bilans oraz rachunek zysków i strat.