Kontrole zewnętrzne w Spółce

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.02.2024 r. przeprowadził szczegółową drogową kontrolę techniczną autobusów.
 1. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, w dniach 27.01,7,9,13.02.2023 r. przeprowadził kontrole w zakresie: -przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 20.02.2023 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.04.2023 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.08.2023 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną.
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 04.08.2023 r. przeprowadził dwie kontrole w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków transportu (tramwaje wodne):
  • Bydgoski Tramwaj Wodny – Słonecznik I,
  • Bydgoski Tramwaj Wodny – Słonecznik I.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 02.08.2023 r. przeprowadził kontrole w zakresie:
  • sprawdzenie stanu sanitarnego zajezdni autobusowej oraz sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • sprawdzenie stanu sanitarnego 6 autobusów oraz sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.08.2023 r. przeprowadził kontrolę autobusów w zakresie sprawdzenie stanu sanitarnego środków transportu drogowego (autobusy) oraz sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 8. Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 30.08.2023 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 prawa o ruchu drogowym,
  • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
  • prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 07.09.2023 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy oraz sprawdzenia zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 07.09.2023 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenie stanu sanitarnego transportu szynowego.
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 08.09.2023 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenie stanu sanitarnego środków publicznego transportu szynowego oraz sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 12. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniach: 22, 24, 31.08; 4, 6, 12, 14, 21.09; 3, 12, 19, 20.10.2023 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym BHP.
 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w dniach od 13.01.2022 r. do 25.03.2022 r. prowadzi kontrolę dotyczącą nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływu zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim, w zakresie: realizacji zadań i powierzonych obowiązków przez spółki nadzorowane przez jednostki  samorządu terytorialnego.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.03.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.03.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.  
 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 29.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 13. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Chojnicach w dniu 07.06.2022 r. przeprowadziło przegląd pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 25.09.2018 r. znak GD.ZUZ.1.421.BD.30.2018.ŻM.
 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.07.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.07.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 11.08.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków transportu (tramwaje wodne): Słonecznik I oraz Słonecznik II.
 17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu: – w dniu 07.09.2022 r. – Zajezdnia Autobusowa ul. Inowrocławska 11, – w dniu 08.09.2022 r. – Zajezdnia Tramwajowa ul. Toruńska 278, – w dniu 13.09.2022 r. – Sekcja Zajezdni Tramwajowej „Łoskoń” ul. Bora- Komorowskiego 119.
 18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 06.10.2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego tramwajów.
 19. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 07.10.2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie: a) sprawdzenia stanu sanitarnego autobusów, b) sprawdzenie stanu sanitarnego Zajezdni Autobusowej.
 20. Urząd Miasta w Bydgoszczy, Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 19.10.2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie: – zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 Prawo o ruchu drogowym, – prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, – prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 21. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach: 20.10.2022 r. i 21.10.2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie: – sprawdzenia stanu sanitarnego tramwajów, – sprawdzenie stanu sanitarnego autobusów.
 22. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, w dniu 26.10.2022 r. przeprowadził kontrole w zakresie: – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, -przepisy dotyczące legalności zatrudnienia, -wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
 1. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniach 11,23.02.2021 r. i  04.03.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:   
  • przestrzegania przepisów wybranych przepisów z zakresu prawa pracy, tj. zawarcia umów o pracę, czasu pracy, prawidłowości oraz terminowości wypłaty wynagrodzenia za pracę;     
  • ocena działań pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;     
  • spełnianie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w szczególności: obowiązku zawarcia umowy o prowadzeniu PPK i umowy o zarządzaniu PPK oraz dokonywania przez pracodawcę wpłat do PPK.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.02.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.05.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 4. Okręgowy Urząd  Miar w  Bydgoszczy w dniu 10.06.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  •     przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych,
  •     sprawdzenia spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (dz. U. Z 2020 r., poz. 2166), zwanej dalej „ustawą”,
  •     sprawdzania posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli,
  •     przestrzegania spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.06.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.06.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.06.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.07.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.07.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 03.08.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego tramwajów wodnych:  Słonecznik I oraz Słonecznik II.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.08.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.08.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.08.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 14. Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 09.11.2021 r. przeprowadził kontrolę Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Inowrocławskiej 11 w zakresie: –  zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 Prawo o ruchu drogowym, –  prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, – prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 24.11.2021 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.01.2020 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 13.02.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0-300 GHz zainstalowanych w zakładzie;
  • sprawdzenia przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 z późn. zm.).
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.05.2020 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 27.05.2020 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 5. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy, w dniach: 07,21,29.07.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp.
 6. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 13.08.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenie przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w środkach komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz w obiekcie przy ul. Inowrocławskiej 11.
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.08.2020 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 19.09.2020 r. przeprowadził kontrolę w związku z wystąpieniem epidemii oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
 9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy w dniu 07.10.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
 10. Urząd Miasta w Bydgoszczy, Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 22.10.2020r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli poprzedniej w 2019 r.;
  • oceny zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
  • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów;
  • prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 05.11.2020r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 12. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniach od 10.12.2020 r. do 22.12.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczącą ochrony środowiska odnośnie emisji hałasu do środowiska.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.03.2019r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 01.04.2019r. przeprowadził kontrolę drogową oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.06.2019r. przeprowadził kontrolę drogową.
 4. Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniach od 16.06.2019 r. do 13.08.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp;
  • przepisów dotyczących legalności zatrudnienia;
  • czasu jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;
  • wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 5. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Bydgoszczy w dniach 04-05.07.2019 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Toruńskiej 278.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 19.07.2019 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.
 7. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Bydgoszczy w dniach 29-30.07.2019 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Inowrocławskiej 11.
 8. Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 31.07.2019 r. przeprowadził kontrolę w Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Inowrocławskiej 11, w zakresie:
  • Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli poprzedniej w 2018 r.;
  • Ocena zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów;
  • Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 09.08.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zakładu autobusowego przy ul. Inowrocławskiej 11, a w dniach 09.08.2019 r. i 19.08.2019 r. kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków komunikacji autobusowej.
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 20.08.2019 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków transportu – tramwaje wodne.
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 23.08.2019 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków transportu torowego i zakładu tramwajowego przy ul. Toruńskiej 278.
 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.09.2019 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 10.10.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zajezdni Tramwajowej „Łoskoń” przy ul. Bora Komorowskiego 119.
 14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 15.10.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278.
 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 28.11.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zajezdni Autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.
 16. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniach od 08.11.2019 r. do 09.12.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska przed hałasem na Zajezdni Autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.02.2018r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 23.02.2018r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 08.03.2018r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji Nr NHP.2921.2016 i NHP.513.1.176.2016 z dnia 16.11.2016r.
 4. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 18.05.2018r., 06.06.2018r. i 08.06.2018r. przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny realizacji środków prawnych wydanych przez inspektora pracy PIP w wyniku poprzedniej kontroli. Badanie okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy, któremu w dniu 26.04.2018 roku ulegli pracownicy zakładu. Ocena realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Kontrola danych zawartych w informacji do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2017 rok.
 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.06.2018r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 28.06.2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego Zakładu Tramwajowego i środków transportu szynowego.
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 26.07.2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego Bydgoskich Tramwajów Wodnych Słonecznik I i Słonecznik II.
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 06.08.2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zakładu autobusowego i środków komunikacji autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.
 9. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 04, 06 i 12.09.2018r. oraz 09, 11 i 16.10.2018r. przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz przepisów o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem.
 10. Urząd Miasta Bydgoszczy wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 14.11.2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017r.,
  • Oceny zgodności stacji z wymogami ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 03.12.2018r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.01.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 2. Obwodowy Urząd Miar w Bydgoszczy w dniu 31.01.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
  • Sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
  • Sprawdzania posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
  • Przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 31.01.2017r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji Nr NHP.2921.2016 znak NHP.513.1.176.2016 z dnia 16.11.2016”.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.03.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 24.03.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.05.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 7. Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 24.05.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Realizacji wnioskw pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016r.;
  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o ktrych mowa w Ustawie Prawo o ruchu drogowym;
  • Prawidłowości wykonanych badań technicznych pojazdw i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 8. Wydział Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 25.05.2017r. przeprowadził przegląd ustaleń i realizacji pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14.04.2009r. na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni obejmującej teren zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 20.07.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego Bydgoskiego Tramwaju Wodnego SŁONECZNIK I i II.
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 22.08.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie stanu sanitarnego.
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 13.09.2017r. przeprowadził postępowanie w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej.
 12. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 29.09, 02.10, 05.10, 11.10, 12.10, 16.10, 20.10 i 24.10.2017r. przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny przestrzegania przepisów o zawieraniu umów terminowych, umów cywilnoprawnych, wypłacie minimalnego wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy zlecenia, przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniu.
 13. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w dniu 16.10.2017r. przeprowadziło kontrolę w zakresie sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia.
 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.11.2017r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 22.12.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu, tj. Zajezdni Autobusowej przy ul. Inowrocławskiej oraz Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej i Bora Komorowskiego.
 16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy w dniach: 11-13, 22 i 28.12.2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
  • Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  • Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.”.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.01.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 02.03.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 – 300 GHz zainstalowanych w zakładzie oraz przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 05.04.2016r. przeprowadził kontrolę interwencyjną dotyczącą warunków higieniczno-sanitarnych dla kierowców obsługujących linie 65, 68, 93 i 94.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.04.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.05.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.07.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 7. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 19-20.07.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 10.08.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zajezdni autobusowej i środków transportu kołowego.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 08.09.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego Bydgoskiego Tramwaju Wodnego Słonecznik I i II.
 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 19.09.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 17.10.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zakładu.
 12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 16.11.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zakładu tramwajowego.
 13. Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 24.11.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2015r.;
  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w Ustawie Prawo o ruchu drogowym;
  • Prawidłowości wykonywanych badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.01.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 08, 12 i 15.01.2015r. przeprowadziła kontrolę realizacji zaleceń wydanych w trakcie poprzedniej kontroli oraz przestrzegania wybranych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o zapleczu higieniczno-sanitarnym.
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.01.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.01.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.02.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.02.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.02.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 25.02.2015r. przeprowadził kontrolę realizacji ustaleń po analizie ekspertyzy dotyczącej oddziaływania drgań z torowiska tramwajowego na zabudowę mieszkalną przy ul. Dworcowej 96 w Bydgoszczy.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 11.03.2015r. przeprowadził kontrolę realizacji ustaleń po analizie ekspertyzy dotyczącej oddziaływania drgań z torowiska tramwajowego na zabudowę mieszkalną przy ul. Dworcowej 96 w Bydgoszczy.
 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.03.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 25.03.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 26.03.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.04.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.04.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.04.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 16. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.05.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.06.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.06.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.07.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.07.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.07.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.07.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 23. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 10.08.2015r. sprawdził stan sanitarny zajezdni autobusowej i środków transportu kołowego.
 24. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.08.2015r. sprawdził stan sanitarny środków szynowego transportu pasażerskiego.
 25. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 24.09.2015r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2014r.;
  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w Ustawie Prawo o ruchu drogowym;
  • Prawidłowości wykonywanych badań technicznych pojazdów i wymaganej dokumentacji.
 26. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniu 24.09.2015r. przeprowadziła kontrolę w zakresie sprawdzenia organizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na pętlach autobusowo-tramwajowych i oceny dokumentacji powypadkowej za okres od stycznia do października 2015r.
 27. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 20.11.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.11.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach: 24-25.11.2015r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego Zakładu Autobusowego i Tramwajowego.
 30. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w dniach od 16.09.2015r. do 30.11.2015r. przeprowadziła kontrolę w zakresie:
  • Zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w sposób niedyskryminujący osób niepełnosprawnych;
  • Zapewnienia pojazdów komunikacji miejskiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Zapewnienia przeszkolenia pracowników w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.01.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.01.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 31.01.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 05.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 10.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 16. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego w dniu 10.02.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie stanu przechowywania sprzętu obrony cywilnej.
 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 23. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 24. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 25. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 26. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 27. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 30. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 31. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 32. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 27.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 33. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.06.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 34. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.06.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 35. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.06.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 36. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 23.06.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 37. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.07.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 38. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.07.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 39. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 01.08.2014r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego pomieszczeń Stacji Obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.
 40. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.08.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 41. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.08.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 42. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.08.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 43. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 25-26.08.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2013r.;
  • Oceny zgodności stacji z wymogami ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
  • Prawidłowości wykonania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 44. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.12.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 45. Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Bydgoszczy w dniu 03.09.2014r. przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki zasobami częstotliwości oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
 46. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.09.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 47. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 30.09.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 48. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.10.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 49. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 19, 25, 29.09.2014r.oraz 01, 10, 17.10.2014r. przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie udzielania przerw w jeździe kierowcom w transporcie regularnym i wybranych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 50. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.10.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 51. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.10.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 52. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.10.2014r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego pomieszczeń Zakładu Tramwajowego oraz środków szynowego transportu pasażerskiego.
 53. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 29.10.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 54. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.11.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego
 55. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.11.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego
 56. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach 21 i 25.11.2014 przeprowadził kontrolę w zakresie stanu sanitarnego Zakładu Autobusowego i Tramwajowego.
 57. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 11.12.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu drogowego.
 58. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 17.12.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu kołowego.
 59. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w dniu 18.11.2014r. przeprowadziło kontrolę archiwów zakładowych.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 24.01.2013r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji Nr N.HP-373/12 znak sprawy N.HP-513-1-16/12 z dnia 13.02.2012r.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy w dniach: 28 i 30.01.2013r. przeprowadził kontrolę odśnieżania obiektu budowlanego.
 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.02.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 18.02.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.02.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 27.02.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 12. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. w dniu 20.02.2013r. przeprowadziła kontrolę gospodarki wodno-ściekowej.
 13. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 14, 19 i 22.03.2013r. przeprowadziła kontrolę w zakresie:
  • Zatrudnienia pracownika pod kątem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • Wybranych problemów prawa pracy i bhp,
  • Przestrzegania przepisów o badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • Legalności zatrudnienia,
  • Przestrzegania przepisów o społecznej inspekcji pracy
  • Składanych przez pracowników do ZUS informacji zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.03.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.03.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 16. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 05.04.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 17. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy w dniu 24.04.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
  • Spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
  • Posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
  • Przestrzegania spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.05.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 19. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 22-23.05.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2012r.
  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83b ust 1 ustawy z dnia 201.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.),
  • Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
  • Prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.05.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.05.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 22. Urząd Miasta Bydgoszczy wydział gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska w dniu 20.06.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie wprowadzania wód deszczowych do wód.
 23. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.06.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 24. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.07.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń Stacji Obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.
 25. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.07.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego autobusów.
 26. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.08.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 27. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.08.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 26.08.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.09.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 30. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.09.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 31. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.09.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 32. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Dział Kontroli Podatkowej w dniach: 30.09.-01.10.2013r. przeprowadził kontrolęw zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług – zasadności żądania zwrotu za lipiec 2013r.
 33. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Dział Kontroli Podatkowej w dniach: 29.10.-31.10.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług – zasadności żądania zwrotu za grudzień 2012r.
 34. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.11.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 35. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 07.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 36. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 37. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 38. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 39. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 40. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 41. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 42. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.12.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 43. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.12.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 44. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 24.12.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 05.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach 17-20.01.2012r. przeprowadził kontrolę sanitarną warunków pracy kierowców autobusów i motorniczych tramwajów.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 8. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 03.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne urządzenia wytwarzającego pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 – 300GHz.
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.03.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.03.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 23.03.2012r. przeprowadził kontrolę w oceny stanu sanitarno-porządkowego środków miejskiego transportu drogowego.
 16. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.03.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.05.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 23. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.05.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 24. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.05.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 25. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 21 i 22.05.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011r.,
  • Oceny zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym,
  • Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 26. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 23.05.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 27. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy w dniach: 15 maja 2012r. – 18 maja 2012r., 21 maja 2012r., -25 maja 2012r., 28 maja 2012r. – 30 maja 2012r., 4 czerwca 2012r. – 5 czerwca 2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do którycb pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
  • Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  • Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 28. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 31 maja 2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków miejskiego transportu drogowego i szynowego.
 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.06.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 30. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 25.06.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu szynowego.
 31. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 12.07.2012r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji nr N.HK-513-1-26/12 z dnia 11.06.2012r.
 32. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.07.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 33. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.07.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 34. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.07.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń stacji obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.
 35. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 17.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie sanitarnych warunków pracy kierowców autobusów.
 36. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 37. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 24.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 38. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 27.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pomieszczeń Zakładu Tramwajowego i terenu przyległego oraz środków transportu szynowego.
 39. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu szynowego.
 40. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zadządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 03.09.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 41. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 13 i 20.09.2012r. przeprowadziła kontrolę legalności zatrudnienia oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 42. Państwowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 26.09.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego autobusów.
 43. Wojewódzki Inspektorat Transportu drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.10.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 44. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.10.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 45. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.10.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 46. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 01, 04, 05, 09, 11, 15, 18, 26 i 30.10.2012r. przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny warunków pracy w Dziale Infrastruktury Torowo-Sieciowej w związku z orzeczeniem o stwierdzeniu choroby zawodowej u pracownika oraz podjętych działań przez pracodawcę w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową.
 47. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 30.10.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 48. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.11.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 49. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.11.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 50. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.11.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 51. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 27.11.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny przestrzegania zasad przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy.
 52. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.11.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu.
 53. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.12.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 54. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 07.12.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 55. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.12.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 56. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniach 22.11.2012r. – 03.12.2012r. przeprowadził kontrolę przestrzegania wymogów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami w/z ze zgłoszeniem interwencyjnym.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.01.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.01.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 3. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w dniach 24-27.01.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia zasadności korekty podatku należnego za maj 2010r. z tytułu nieściągalnych wierzytelności, dokonanej na podstawie przepisów art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 01.02.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 08.02.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 18.02.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 04.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 05.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 9. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w dniach 15. i 25. lutego 2011 roku przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego.
 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 21.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 30.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 31.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 01.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 02.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 04.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 16. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 05.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 07.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 19.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 19. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 4, 5, 11, 15 i 19.04.2011r. przeprowadziła kontrolę przestrzegania:
  • Wybranych przepisów w zakresie prawa pracy oraz bhp,
  • Przepisów o czasie pracy w transporcie regularnym osób do 50 km,
  • Przepisów prawa pracy w zakresie ochrony wynagrodzenia.
 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 22.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 25.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 06.05.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 23. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 19.05.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 24. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 26.05.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 25. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 27.05.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 26. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 31.05.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 27. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 7 i 8.06.2011r. przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny zasadności skargi byłego pracownika.
 28. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 10.06.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu szynowego na pętli tramwajowej przy ul. Rekreacyjnej.
 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 16.06.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 30. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 22.06.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego środków transportu szynowego.
 31. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 11.07.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 32. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 19.07.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 33. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 05.08.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 34. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 08,11,14,28.07.2011r.; 05,12,29,30.08.2011r. przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy i bhp oraz przeprowadziła analizę okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy.
 35. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.08.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków transportu szynowego oraz pomieszczeń i terenu przyległego Zakładu Tramwajowego.
 36. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 31.08.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego i porządkowego pomieszczeń stacji obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11.
 37. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 31.08 i 01.09.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010r.
  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z późń. zm.).
  • Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 38. Wojewódzki Inspektorat transportu drogowego w Bydgoszczy, w dniu 12.09.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 39. Wojewódzki Inspektorat transportu drogowego w Bydgoszczy, w dniu 23.09.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 40. Wojewódzki Inspektorat transportu drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 26.09.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 41. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.12.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 42. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 06.12.2011r. przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny przedsiębiorcy wykonującego przewozy drogowe w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 43. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 16.12.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zakładu Tramwajowego.
 44. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.12.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zakładu Autobusowego.

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 2. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 08.01.2010r. przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 3. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w dniach 12 -15.01.2010r. przeprowadził kontrolę prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług.
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 5. Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Bydgoszczy w dniu 20.01.2010r. przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 29.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 30.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.02.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.02.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.02.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.03.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniach 04 – 05.03.2010r. przeprowadzili kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.03.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.03.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 19.03.2010r. ocenił stan sanitarno-porządkowy środków transportu szynowego – tramwaje.
 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.04.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.04.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.04.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.04.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 21. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w 16.04.2010r. przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 23.04.2010r. przeprowadzili kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 23. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w 06.05.2010r. przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania badańtechnicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 24. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.05.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 25. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.05.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 26. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 02.06.2010r. ocenił stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń zakładu Tramwajowego wraz z terenem przyległym oraz środków transportu szynowego – tramwaje na zajezdni tramwajowej.
 27. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.06.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.07.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarzadu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 12.07.2010r. przeprowadzili kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 30. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 27 – 28.07.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  1. Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2009r.,
  2. Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,
  3. Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
  4. Prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 31. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.08.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 32. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniu 09.08.2010r. przeprowadziła kontrolę w zakresie
  1. Spełniania wymagań w związku z zamiarem przystapienia do użytkowania nowo wybudowanego statku,
  2. Składanych przez pracodawców do ZUS informacji zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (formularz ZUS-IWA)
 33. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 34. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 35. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 36. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.09.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego i porządkowego pomieszczeń stacji obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.
 37. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 38. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 39. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 24.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 40. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 41. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 42. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 43. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego w dniu 07.10.2010r. przeprowadził kontrolę problemową w zakresie przechowywania sprzętu „OC”.
 44. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach od 12.10.2010r. do 14.10.2010r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego zakładu.
 45. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 14.10.2010r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarno-porządkowego środków transportu.
 46. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 14.10.2010r. przeprowadzili kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
 47. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 48. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.10.2010r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarno-technicznego i porządkowego środków transportu.
 49. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.
 50. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy w dniu 09.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  1. Przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
  2. Sprawdzenia spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
  3. Sprawdzenia posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
  4. Przestrzegania spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 51. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 15.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków transportu drogowego i szynowego.
 52. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 16.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków transportu miejskiego – autobusy – pętla autobusowa przy ul. Morskiej w Bydgoszczy.
 53. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 22.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków transportu miejskiego – autobusy – pętla autobusowa przy ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.
 54. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.
 55. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.12.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

Wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
Wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (13.12.2024)
Zmieniono: Zamieszczenie informacje o kontroli technicznej