Organy Spółki, ich zakres kompetencji i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółki

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 2. podziału zysku albo pokrycia strat;
 3. udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
 4. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej;
 5. wyrażania zgody na zbywanie udziałów i przystąpienia do Spółki innych Wspólników;
 6. decydowania o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej, fundacji oraz występowaniu z nich;
 7. uchwalania regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników;
 8. uchwalania przedkładanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki i ich korekt, w tym planów inwestycyjnych;
 9. tworzenia funduszy Spółki;
 10. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w oparciu o zasady wynagradzania członków organu zarządzającego określone w przepisach obowiązującego prawa;
 11. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w oparciu o zasady wynagradzania członków organu nadzorczego określone w przepisach obowiązującego prawa;
 12. wyznaczania podstawowych celów zarządczych dla członków organu zarządzającego Spółki w oparciu o zasady określone w przepisach obowiązującego prawa;
 13. przyznawania członkom Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej wysokości wynagrodzenia uzupełniającego za ubiegły rok obrotowy;
 14. zaciągania średnio i długoterminowych kredytów, zbywania i nabywania nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości;
 15. podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
 16. dokonywania zmian w umowie Spółki;
 17. rozwiązywania, likwidacji Spółki lub tworzenia nowej Spółki prawa handlowego;
 18. udzielania dopłat i ich zwrotu;
 19. rozpatrywania i rozstrzygania wniosków składanych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników;
 20. podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wy-rządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 21. zbycia i wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 22. wyboru pełnomocnika do reprezentowania interesów Spółki w umowach lub w sporach między Spółką a członkami organów Spółki;
 23. udzielania zezwoleń członkom Zarządu do zajmowania się konkurencyjnymi interesami;
 24. zatwierdzania wyboru niezależnego biegłego rewidenta;
 25. zatwierdzenia budżetu przeznaczonego na powołanie przez Radę Nadzorczą doradcy w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności;
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wymaganiami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości;
 3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat;
 4. sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań przedkładanych przez Zarząd oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 5. zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego i Zarządu na wniosek Zarządu Spółki;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 7. dokonywanie wyboru niezależnego biegłego rewidenta;
 8. reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkami Zarządu;
 9. opiniowanie wniosków kierowanych do Zgromadzenia Wspólników;
 10. udzielanie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie lub zbywanie nieruchomości o wartości nie przekraczającej 10% wartości kapitału zakładowego;
 11. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki, w tym planu inwestycyjnego i ich korekt;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie corocznego uszczegóławiania celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji;
 13. ustalanie wysokości wynagrodzenia uzupełniającego dla członków Zarządu oraz wnioskowanie o jego przyznanie do Zgromadzenia Wspólników;
 14. możliwość żądania od Zarządu, wszystkich osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia informacji, dokumentów, wyjaśnień, sprawozdań;
 15. możliwość badania wszystkich dokumentów Spółki i rewizja jej stanu majątku;
 16. możliwość powołania na koszt Spółki, doradcy Rady Nadzorczej w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku. Budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków. Członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

 1. Jerzy Nadarzewski – Przewodniczący,
 2. Konrad Mikołajski – Zastępca Przewodniczącego,
 3. Marek Koczwara – Sekretarz,
 4. Michał Dymek – Członek Rady.
 5. Stanisław Taube – Członek Rady

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki powoływany jest na wspólną kadencję trwającą 5 lat i składa się od 1 do 5 osób.

Skład osobowy Zarządu Spółki:

 1. Piotr Bojar – Prezes Zarządu
 2. Jolanta Hetzig – Członek Zarządu

Informacja o prokurze:

 1. Piotr Lipski – prokurent
 2. Grzegorz Bocheński – prokurent
 3. Paweł Skórcz – prokurent

Sposób reprezentacji:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisy-wania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie.


Wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
Wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
Ostatnia zmiana: Dawid Kędzierski (18.01.2024)
Zmieniono: Dodano nazwisko Członka Zarządu